NPC 2019 Information:
Important Dates

Paper Submissions Due

Results Notification

Camera-ready Version Due

NPC 2019 Conference

May 15, 2019

Extended to May 22, 2019 (AOE)

Extended to May 31, 2019 (AOE)

(Firm deadline)

July 1, 2019

Extended to July 8, 2019

July 15, 2019

Extended to July 22, 2019

August 23 - August 24, 2019

in Hohhot, Inner Mongolia, China

Organizing Committee
General Co-Chairs

University of California Irvine, USA

Tsinghua University, China

Program Co-Chairs

IBM T.J. Watson Research Center, USA

Shanghai Jiao Tong University, China

Publicity Chair

Takatsugu Ono

Stéphane Zuckerman

Karthik V Swaminathan

Japan

Université de Cergy-Pontoise, France

IBM T.J. Watson Research Center, USA

Publication Chair

Xiaoxin Tang

Shanghai University of Finance and Economics

Sponsored By
In Cooperation With
The 16th Annual IFIP International Conference on
Network and Parallel Computing (NPC 2019)

August 23 - August 24, 2019

in Hohhot, Inner Mongolia, China


Organizing Committee
General Co-Chairs

University of California Irvine, USA

Tsinghua University, China

Program Co-Chairs

IBM T.J. Watson Research Center, USA

Shanghai Jiao Tong University, China

Publicity Chair

Takatsugu Ono

Stéphane Zuckerman

Karthik V Swaminathan

Japan

Université de Cergy-Pontoise, France

IBM T.J. Watson Research Center, USA

Publication Chair

Xiaoxin Tang

Shanghai University of Finance and Economics

Web Chair

Zijun Li

Shanghai Jiao Tong University, China

Steering Committee

Kemal Ebcioglu

Hai Jin

 

Chen Ding

Jack Dongarra

Guang R. Gao

Zhiwei Xu

Global Supercomputing, USA (Chair)

Huazhong University of Science

& Technology, China (Vice Chair)

University of Rochester, USA

University of Tennessee, USA

University of Delaware, USA

Institute of Computing Technology, China

Tony Hey

Guojie Li

Yoichi Muraoka

Viktor Prasanna

Daniel Reed

Weisong Shi

Microsoft, USA

Institute of Computing Technology, China

Waseda University, Japan

University of Southern California, USA

University of Iowa, USA

Wayne State University, USA

Program Committee

Yungang Bao

Guoyang Chen

Huimin Cui

Keiji Kimura

Ang Li

Chao Li

Dong Li

Yingwei Luo

Bin Ren

Li Shen

Hailong Yang

Jingwen Leng

Wenli Zheng

Xiaoxin Tang

Tao Zhang

Songwen Pei

Lin Gu

Institute of Computing Technology

Alibaba Group US Inc

Institute of Computing Technology

Waseda University

Pacific Northwest National Lab

Shanghai Jiao Tong University

University of California, Merced

Peking University

College of William and Mary

National University of Defense Technology

Beihang University

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai University of Finance and Economics

Shanghai University

University of Shanghai for Science and Technology

Huazhong University of Science and Technology

Xuanhua Shi

Shuang Song

GuangZhong Sun

Shanjiang Tang

Dingwen Tao

Parimala Thulasiraman

Lei Wang

Zheng Wang

Bo Wu

Zhibin Yu

 

Weihua Zhang

Zhijia Zhao

Amelie Chi Zhou

Stéphane Zuckerman

Jidong Zhai

Muzhou Xiong

Huazhong University of Science and Technology

The University of Texas at Austin

University of Science and Technology of China

Tianjin University

The University of Alabama

University of Manitoba

National University of Defense Technology

Lancaster University

Colorado School of Mines

Shenzhen Institutes of Advanced Technology,

Chinese Academy of Science

Fudan University

University of California Riverside

Shenzhen University

University of Cergy-Pontoise

Tsinghua University, China

China University of Geosciences